Konttikangas–Karjoneva, Siikajoki

Våren 2005 stiftelsen skaffade Konttikangas, 49,6 hektar skyddsområdet i Siikajoki. Hälften av området är täckt av skog medan den andra hälften består av odikad myr. I november 2011 köpte stiftelsen Karjoneva, över 40 hektar högmosse bredvid Konttikangas. Karjoneva var en torvtäkt område och hör till den 300 hektar stora myrhelheten. Efter köpet omfattar Konttikangas-Karjoneva 92 hektar.

En dominerande del av skogen består av rätt så torr mo och tallar. Landskapet är vackert; tallbeståndet är tätt och oskadat, inte en enda stubbe någonstans, och nedanför lyser en grönare än grön, obruten och stark risvegetation av lingon och blåbär. Det framgår av träden att skogen någon gång har drabbats av en skogsbrand som har påverkat skogens nuvarande utseende.

Till Konttikangas hör ett par hektar grandominerande skog med tjocka och höga träd. Det ligger stora stammar på marken, och det råder ibland en stämning som man kan uppleva i en orörd naturskog.

Området omfattar också en gammal, vidsträckt björkdunge, men det växer också höga barrträd på en remsa som är avskild av en liten äng. Det är uppenbart att skyddsområdet i Konttikangas har använt för näringslivet: det finns vidsträckta åkrar, ett torvupptagningsområde och huggna skogar. Därför hälsas området välkommet av flera vilda arter.

Hälften av Konttikangas består av skog, den andra hälften av odikad myr. Från 2012 har man restaurerat Karjoneva högmossan till en våtmark för fåglar. Miljön är lämplig för vadarfåglar, bland annat de rastade brushanarna. 

Det är viktigt att skydda sådana här myrar som inte har blivit störda av grävmaskiner eftersom över hälften av myrarna i Finland har dikats för skogsbrukets behov. Myrarna hör till det hotade naturarvet precis som skogarna. Det finns också flera sällsynta fjärilar som vill leva vid myrar.

 

Foto: Janne Svärd.