Korvenkehto, Toivakka

I Toivakka som ligger i Mellersta Finland växer en tät skog som heter Korvenkehto. Det gäller ett område som testamenterades till oss år 2016 av Mikko Hakanen, en stor skogsvän som ringmärkte fåglar. Skyddsområdet omfattar cirka 10 hektar. Området utgörs av lundartad mo. Den yngre skogen gömmer stora aspar som njuts av flygekorren. På åkrarna som håller på att beskogas växer det lövträd i dag.


Området fridlystes under kampanjen “Min naturgåva till hundraåringen” som ordnades för det självständiga Finlands hundraårsjubileum.